10. Duálpár

Ti itt a Földön, gyakran képtelenek vagytok betartani azt a fogadalmat, ami testbe születésetek egyik lényeges oka és felemelkedésetek legfőbb záloga. A férfiak mint a Föld ható lényei, elferdülten kifejlődött gőgjüknek jobban rabjává váltak, mint a nők, akik befogadó természetük miatt kevésbé érintettek. Az a felemelkedő lélek, aki gőgje miatt vétett a saját duálja ellen, most azt kell, hogy gyakorolja, hogy alázata által hogyan tud visszakapcsolódni hozzá. Amikor az ember vét a szeretet parancsa ellen – Szeresd embertársaidat! – akkor Isten ellen vét. Az Atya csak akkor fogadja vissza eredeti helyére, ha itt testben gyakorolja a társa iránti szeretetet, vagyis duálja támogatását. Az emberiség felemelkedése ezért a női lelkiség fokozott megnyílási lehetőségéhez van hozzákapcsolva, mivel az ő lelkük befogadó része nyitottabb Isten szavára is.

A férfi Istentől kapott feladata, hogy jobb körülményeket biztosítson társának, ám a törtetés, a gőg már nem igaz cselekedetekhez vezet. A saját cél és a dicsőség vágya elszakította a férfit társától. A férfi érzelmi hozománya az volt, hogy asszonyát, gyermekét kell szolgálnia. Ezt gyakorolva tud csak közelebb jutni saját eredeti nagyságához, ahhoz a szellem minőséghez, mely a ható részt jellemezte a felső szférákban. Az Istenhez való visszatérés rögös útján nem léphető át az a fokozat, ahol a lélek a befogadás hiányosságában sérült, mert az égi duál kapcsolódásnak ez fontos feltétele. A szellemfejlődésnek, a bukottságból való felemelkedésnek ez a szakasza az, ahol nem a férfi, hanem a nő szellemisége segítheti a férfiakat az Istenhez visszavezető úton.

Duálok csak ugyanarra a tisztulási fokra érve kapcsolódhatnak össze. A megtért nő nem fogadhatja be a férfi gőgből fakadó gyarlóságát itt a földi síkon, mert ezzel nem magához emeli, hanem hozzá süllyed le, és ez nem a Teremtő Megváltó Törvényeit szolgálja. A női áldozat kulcsa ma nem a gőg elfogadása, hanem az, hogy elfogadva a férfi torzultságait, ismerve azokat, bízva a változásban, magához hívja, mert már tudja, hogy Isten rajta keresztül szólítja magához. Duálok találkozása nem biztosítéka a legfelsőbb szférába való bejutásnak. Duálegyesülés által juthat vissza a két szellemfél eredeti egységszellem állapotába, mely őt Istenhez is visszakapcsolja, de ez a pont lehet a bukás helye is, hiszen ha az egyik fél jóval magasabban áll, akkor nem Istenhez való kötődését, hanem duálját kell megtagadnia, mert a maga tisztasága által a hetedik szférafokba félként is bejuthat. Isten nem azt várja el egy már megtisztult duálféltől, hogy szolgálja a másikat, hanem azt, hogy addig, amíg ő emelni, segíteni tudja, kitartson mellette, és ha tovább nem hívhatja, le tudjon mondani róla. Több inkarnációra visszavezethető duál-egybeépítkezés tehát részben nem felfedett előttetek, de legtöbb álombéli intuíciótok ehhez kapcsolódik, tudatva veletek, hol vétettetek társatok ellen. A duálok újra összekapcsolódásának feltétele tehát az, hogy tisztulási fokozatukban egyformák legyenek, és mindkét fél a másik felemelkedésére törekedjen, de ne abba kapaszkodva, azt kihasználva akarjon a Teremtőhöz visszajutni.

Saját gyarlóságotokat fedezzétek tehát fel, hogy azt tudatosan megszüntetve az alázatban, rájöjjetek arra, hogy másokra, de főleg Istenre nektek nagy szükségetek van. Az alázat tehát azonos a mások és Isten energiái felé való nyitottsággal és a belső gőg felszámolásával. Amikor saját gyarlóságotokat tudatosan meglátjátok, el kell hagynotok gőgjeiteket, és a sugárzó szeretetenergiák felé kell kitárulkoznotok. Ezért egy megtérni akaró férfi, akkor válik Isten felé nyitottá, ha előbb saját tükre, a nő felé lelkét teljesen megnyitotta, s a nőnek is lélekben kell nyitottá válnia a férfi felé. Így ők egymásból merítenek és gazdagodnak, egymásnak csak adni akarnak, fontos számukra a másik boldogsága, mert ez az odaadás szolgálja a saját boldogságukat. Az Istenből meríteni tudó önzetlen szeretet az, mely önzetlenül ad. Lássatok túl jelen földi életeteken! Ti vagytok azok, akik a múltban elhibáztátok a dolgotokat, ezért vállaltátok, hogy az utolsó órákban testet öltsetek. Most van lehetőségetek, szabadítsátok ki magatokat a jelen kudarcaiból, az önzetlen szeretet gyakorlása által. Gyakoroljátok az önzetlen szeretetet, mely elsősorban lelkiekben érvényesül.

Ti férfi szellemek, valódi adó-ható mivoltotokhoz csak akkor találhattok vissza, ha újra megtanuljátok a nők befogadó-elfogadó jóságát megtapasztalva, hogyan vegyétek át a Teremtőtől azokat az Isteni ajándékokat, melyek által ti erős és tekintélyes ható szellemekké változhattok vissza. Ehhez ad tudást, erőt, ha magatokba fogadjátok az Isteni kisugárzásokat, a Krisztusi hitet, mely lelki-szellemi energiákkal ti, mint hatók, társatokat töltsétek fel elsősorban most itt a Földön, biztos, közös továbbemelkedés lehetőségét biztosítva ezzel önzetlenül a magatok és társatok számára.