38. Isten törvénye

Isten nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és döntési lehetőséget adott. Nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Azt szeretné, hogy teremtményei azért szeressék, mert méltó rá, hogy azért engedelmeskedjenek neki, mert tudják, hogy bölcs, igazságos, jó akaratú Teremtő.

A jóság, szeretet, elfogadás, igazságosság, irgalom elve Isten óhaját és jellemét tükrözi felétek. A gőg, a csalás, a mértéktelenség, a kegyetlenség sok ember jellemébe ágyazódott be, de egyre többen vagytok, akik felismeritek ezek pusztító hatásait, elzárkóztok tőlük, és ezzel Isten védőszárnyai alá helyezitek magatokat. Ő a világegyetemek iránti szeretetből kirekeszti a kegyelemből a másként gondolkodókat. A Teremtő igazságai által nyilatkoztatta ki önmagát az embernek, és mindazokat, akik elfogadják ezt a szeretetet, megvédi a veszélytől.

Az Ő igazságosságának alábecsülése, elferdítése nagy hiba lenne részetekről. Isten törvénye jó! Akkor az igazság is jó, mert végrehajtja a törvényt. Ez a törvény változhatatlan. Alkotója tervét, jellemét mutatja meg nektek. Isten a szeretet, és törvénye is a szeretet. Jelleme az igazság és az igazságosság! Ilyen a törvény is. Amikor az ember még tökéletes összhangban élt a természettel és e törvénnyel, az igazságosság elvei a szívébe voltak írva, de a bűn elidegenítette Teremtőjétől. A szív gőgös vágya harcban állt a törvény elveivel. Az emberi szívnek Krisztus szerető ereje és Isten kegyelme által kell megújulnia, vagyis fentről életet kell kapnia. Ennek első lépése a bűn felismerése, belátása, kirekesztése, és a tőle való elfordulás, mely után a magatokban kezdettől fogva rejlő jót tanulva és követve, az Isten felé vezető felemelkedés útjára léptek, mely értelemszerűen meredek és nehezen járható.

Érezve a bűn csábítását, de folyamatosan a törvény szerint tenni, ebben fejlődni csak lépésről lépésre lehetséges, de ha összehangoljátok az emberi gyengeséget az elhatározással, a jó akarattal, akkor Krisztus égi erejével és a Szűzanya szeretetével támogatva már komoly eredményeket érhettek el. Törekedjetek arra, hogy hitetekben is mutassatok emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban szeretetet, a szeretetben pedig embertársi szeretetet. A Krisztustól kapott erő tesz képessé titeket arra, hogy a rossz gondolatokat elutasítsátok, kirekesszétek elmétekből.

Aki nem szereti a bűnt, aki ellenzi és le is győzi az indulatokat, melyek fogva tartják őt, az olyan erő birtokában van, amely kizárólag felülről származik. Ne felejtsétek el soha, hogy nem test és vér ellen harcoltok, hanem a lét sötétségei ellen, melyek felülről támadnak benneteket. A kísértés sokszor azok által dolgozik legeredményesebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket, művelteket úgy csodálják, tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák Isten jelenlétének hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. E képességek is az Ő ajándékai, de ha ezzel akarják pótolni a szeretetet, a hitet, ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, és akkor átokká lesz. Az udvariasság és a jó modor is csak akkor Krisztusi tulajdonság, ha szeretetből, jóságból, igazságból fakad.

A Luciferi erő senkit sem győzhet le a saját beleegyezése nélkül. Nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem a bűn kikényszerítésére. Krisztus már győzött, most rajtatok a sor! Sátán hatalma korlátozott, csak a ti engedélyetekkel tud rátok hatni, a szenvedés okozásában és a pusztításban lelni örömét. Akik Krisztust követik, az Ő oltalma alatt biztonságban vannak. Isten az egekből nagy erejű angyalokat, védelmezőket, őrzőket, gyógyítókat és bölcseket küld a védelmükre. A gonosz nem törheti át azt az őrséget, melyet Isten állít az Ő népe köré.