33. A tiszta szeretet megvalósulása

Az energia vonzza a hasonló energiát. Kereszteződnek, összefonódnak, hatnak és visszahatnak egymásra, mint a gondolat. Az elképzelhetetlen összetettség örökké változó mintázatát alkotják egyesüléseik közepette. Amikor elegendő hasonló energia találkozik, energiacsomók keletkeznek. A csomók belsejében az egymáshoz tapadó energiák rezgésszáma a saját összezsúfoltságuk miatt kívülről befelé egyre jobban lecsökken, kialakul az anyag, és hosszú ideig együtt marad.


Ha az anyag szerkezetét egy ellentétes vagy másfajta energia hatása kellő erővel támadja, a szó szoros értelmében feldarabolja azt, és felszabadul az az energia, melyből az anyag összeállt. A gondolat is energia, és ugyanezek a kereszteződések, összefonódások jellemzik a nagyobb rezgésszámú állapotok, ill. kisebb rezgésszámon anyag teremtése folyamán. Ha tehát az egynemű energiák vonzzák egymást, akkor világosan látható, hogy a jó és a rossz energiák különböző energiacsomókat, majd különböző állapotokat, ezután pedig különböző anyagokat teremtenek. Megértitek, hogy hasonló, tiszta lelkületű emberek, hogyan tudnak megalkotni egy kedvező, tiszta valóságot. A tiszta lelkületű emberek együtt, Isten, Krisztus és a Szűzanya segítő energiáival – melyekben ti már részesültök – szinte elképzelhetetlen dolgokra, környezeti, állapotbeli és anyagi változtatásokra képesek szűkebb, tágabb környezetükben.

A jó gondolatok tiszta, a rossz, gonosz gondolatok pedig fekete, rossz, ártó energiákból állnak, vagyis a rossz energiák ugyanezen az elven működnek, de a jó és a rossz mindig elkülönül egymástól egy teremtményen vagy lényen belül is. Ti is mondjátok anyagra, növényre, állatra, emberre, hogy van jó és rossz oldala is. Helyzetekre, körülményekre szintén használjátok ezt a meghatározást. A tudás mélyen bennetek van, és bizonyos fokig szívállapototoktól függően meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól már magatokban is. Legbiztatóbb dolog a javulás útján, ha valaki magában felismeri a rosszat, és tiszta, jó energiáival megtámadja, feldarabolja azt, tehát elfordul tőle, kirekeszti lelkületéből.

A két tiszta véglet a félelem és a szeretet. A szeretet a tiszta, jó energiák vonzását hozza létre. A félelem az ártó, rossz, gonosz energiákat sűríti. Az a viszonylagos, vagyis anyagi világ, amelyben ti is éltek, a két véglet által irányított energiák vegyüléséből, de nem ezek összekapcsolódásából áll. A kicsiny gyertya lángját csak viszonylagos sötétségben lehet látni, tapasztalni. Mégis tudjátok, hogy ha a fényben alig látszik, azért az összhatás fényét erősíti.

A jó és a rossz, a sötétség és a fény kettőssége az általatok jól ismert szférafokokon felfelé haladva, egészen a hetedik szintig mindenütt megtalálható, és hatása érzékelhető. E felett a Teremtő környezetében és magában a Teremtőben, és csakis ott léteznek azok az első teremtett és soha el nem bukott nagy szellemek, akik létük folyamán mindig Isten közelében maradtak, és az Ő védelme alatt soha lehetőségük sem volt arra, hogy bűnt kövessenek el.

Az egekben folyó háborúk, melyekről ti is tudtok, sokszor egy-egy hatalmas nagy szellem tudatán belül, a jó és a rossz energiák közt folyik. Az így megtisztult szellem nem harcol tovább, hanem elutasítja magától az ártó energiákat, hisz ezt a tiszta szeretet hatalmas energiái már lehetővé teszik számára.

Ha gondolataitokból ki tudjátok rekeszteni a rosszat, magatokban pedig egyre több jót találtok meg, fedeztek fel, akkor a rossz energiáknak esélyük sem lesz, hogy megbontsák, feldarabolják a jóból összekovácsolódott, kialakult tulajdonságaitokat, és ez az út egyenesen a tiszta szeretet megvalósulásához vezet.

Ez az a lelki fejlődési folyamat, melyet a Teremtő Isten egyetlen és kiválasztott, földi tapasztalatokkal is bőven rendelkező küldötte Krisztus, az Ő általa közvetített leghatalmasabb ható-teremtő energiával támogat és véd. Ez az az út, melyet a veletek egyetértő Szűzanya kimondhatatlan szeretetével, annak legtisztább energiáival segít. Azon a lelki felemelkedési fokon, ahová e csoport nagy része már eljutott, és a fennmaradó kevesek is hamarosan elérnek, már nem sok félnivalótok van a gonosz ártó energiáitól és hatásaitól. A bennetek ható szeretet energiái jóval túlhaladják a rossz energiák feldaraboló, szétzüllesztő erejét.

A földi ember útja Isten és a saját maga megismerése felé csakis a Földön kezdődhet, és csakis a ti bolygótokhoz kötődő, itt feladatokat valaha végrehajtó jó és rossz szellemek-lelkek megismerése által lehetséges. A magasabb szintű lények, akik más bolygókról vagy akár univerzumokból a földközeli szférákba érkeztek, saját létükhöz kötött, vállalt feladataikat végzik, ahogy közületek is sokan így jöttek ide, de testbe születve. Adósságuk van, melyet ezzel dolgoznak le. Ők is hálótervvel jöttek, melybe sorsuk, végzetük és javulási, fejlődési lehetőségeik foglaltatnak. Ugyanúgy értékeljétek, de ne ítéljétek őket, mint ahogy saját magatokról már tudjátok, hogy lehozott, vállalt dolgaitok végzésével, ill. végre nem hajtásával milyen sorsot idéztek elő magatok számára.

A Szűzanya szerető közbenjárására minden ember mellett már saját őrangyal áll, hogy óvja őt. Isten büntetése csak akkor sújt le, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és tudatosan elutasította azt. A Teremtő nem a halált és a bűnt, hanem a kegyelmet ajánlotta fel a ma élő földi embernek. Isten üzenetei nem háborúval és kőkemény érvelésekkel, hanem a Szentlélek szeretetének elfogadásával és igazságának mély meggyőződése nyomán terjedtek, terjednek és fognak is terjedni a Föld és az emberiség megmentése érdekében. Így jut el hozzátok ezzel az üzenettel is a Teremtő segítő energiája, melynek segítségével harcotokat bensőtök átformálása által kell megvívnotok.

A spiritizmus köntösébe burkolózva a sátáni erő az emberiség jótevőjének mutatja magát. Meggyógyítja a betegeket, és új, dicsőbb, pontosabb ismereteket kínál, miközben pusztító munkát végez. A mértéktelenség elveszi az ember józan eszét.
Ennek következményei: Érzéki bűnök, versengés, vérontás. Gyönyörködik a háborúban, mellyel felélesztheti a lélek legádázabb indulatait. Áldozatait bűnnel, vérrel átitatva sodorja a rossz elfogadásához. A háborúval eltereli az ember figyelmét arról a munkáról, mely által Isten felé közeledhet. Egyeseket támogat és sikerhez segít, hogy segítsék terveit, másokra bajt hoz, és elhiteti velük, hogy saját hibás hitük, tudatlanságuk miatt szenvednek. Azok ellen hangolja a tudatot, akik Krisztus védelmében bíznak az emberé helyett. Saját bűnös vágyaival hűséges, szeretetteljes nagy szellemeket vádol meg. Az egek küldöttének munkáját színleli, de közben magát önbíráskodással a Teremtő fölé akarja emelni, törvényeit pedig megváltoztatni. Lealacsonyít másokat azért, hogy a maguk szemében is alávalónak tűnjenek. Gyógyítással, kisebb csodákkal, megfélemlítéssel próbál a lelkiismereten uralkodni, és magának hódolatot kicsikarni.

Amikor Isten küld fontos intéseket az embereknek az egekből, szent angyalok, hatalmas Bölcsek által teszi azt. Csak Krisztus szent lelke tudja megéreztetni veletek a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak Ő akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását.