A kozmikus ember

(4. rész)

Az univerzális értelem felé való megnyílás az emberi lélek, a tudat fejlettségének fokmérője. Ebben a tudatban tovább fejlődve hamarosan meg fogjuk tapasztalni azt, amit Jézus bemutatott, hogy a földi Én és a felsőbbrendű Én eggyé válik, és Öröklétre alkalmas test alakul ki.


Ne gondoljuk, hogy ez a test nem anyagi! Az! De a felsőbb Én vezetése által, idők folyamán lazuló – fényesedő – sugárzó, míg végül auraszerű, áttetsző fényszövetté válik, ezzel összekapcsolja az anyagi világegyetemet a felsőbbekkel. Ezzel az átjárhatósággal nyílik meg az emberiség és a Föld szellemisége előtt az út a felemelkedés felé. Krisztus pedig ott van, ahol a fejlődő, megváltó energiákat hordozó fénytest megjelenik. Az a 144 000 Krisztusi, égi vezető, akikről már szintén tudomásunk van, nem csak a világegyetemmel, hanem azokkal a fizikai világegyetemekkel is kapcsolatban állnak, melyek áthatják a saját fizikai szintünket, és a fény más hullámhosszán is léteznek. Vagyis már ott élnek, dolgoznak, ahová mi most igyekszünk. Mivel a fény energia is, és anyag is egyben, a Földet körülvevő energiahálók fénylétbeli tartományaink átalakulását vezérlik és segítik. Mivel magunk is folyton változó biokémiai rezgések vagyunk, már képesek vagyunk érzékelni az eltérő rezgések hatásait, megérthetjük a magasabb rendű harmónia szükségességét, mely majd megszabadít bennünket a fizikai korlátoktól. Eljutunk a teremtés felsőbb szféráiba, és átlényegülve, a Teremtő Isten szándékát és a mindenség tökéletességét segítjük elő.

Felemelkedésünk által egy különféle Szellemi világok közti övezetbe kerülünk és fogunk élni, ahonnan a Föld kiemelkedése 2101-re befejeződhet. A Naprendszeren belül megváltoznak az elektromos és mágneses hálózatok koordinátái, melyek bolygónk elektromágneses mintázatával és a felszínt behálózó időcsomópontokkal összeköttetésbe lépve, már nagy hatással vannak a csoportos értelemre és a ráhangolódni tudó személyes tudatra is. Ehhez igazodva megváltoznak a térelhajlási pontok, és ezáltal a Föld legbelső rétegeitől az emberi testig, minden anyagi rendszer energiaellátása és cseréje 144 égi kapcsolódási ponton csatlakozik az Isteni tervet elősegítő rendszerhez. Ez a rendszer teremti meg az Isteni tudat mintája alapján, másolatához – az emberi tudathoz –, annak változásához szükséges univerzális körülményeket. Az ilyen ráhatásra használt időcsomópont olyan tér-idő tartomány, ahol sem a háromdimenziós tér fizikája, sem az anyagi világ jellemzői nem érvényesek. Isten a Végtelen Teljes Tudat, meghatározta az újrateremtési programot, és folyamatosan megteremti hozzá az új hierarchiákat a Föld leendő környezetében is. A mi feladatunk a Hit, a Tudás, az Isteni Tudatosság, a Szeretet-Elfogadás és az Igazságosság még tisztább fejlesztése magunkban és szűkebb környezetünkben. Ezzel segítjük az Égiek munkáját, mely beilleszti a bolygó és az emberiség Szellemiségét egy felsőbb tudati sávba, ahol mi is a Teremtő által ígért környezetben és tudással élhetünk, fejlődhetünk tovább univerzumokat segítve ezzel saját átlényegülésük folyamatában.

Gyakorlás által növekszik erőnk, hiszen a fizikai létben is a mozgás a fejlődés, az élet feltétele. Aki viszont nem használja Krisztus által ráruházott erőit, meglévő erejét is elveszti. Mindenkinek a maga képességei és alkalmi mértéke szerint kell teljesítenie megbízatását. Aki így tesz, Krisztus hasonlatosságára formálódik át. A teremtő munkatársa lesz, és felkészül ezáltal egy magasabb szolgálatra egy következő életben, mely teljes és felhőtlen örömöt jelent majd számára.

Isten elhatározta, hogy megtisztítja ezt a bolygót az univerzumok közti energiák körforgásának biztosítása céljából. A hozzánk leküldött üzenetek követésével vagy elvetésével mindenki saját maga felett mond ítéletet. Már nagyon sok üzenet érkezik, és egységes halmazt képeznek, egyfajta útbaigazítást e nehéz körülmények között. E feladattal és hozzánk való eljuttatásával, olyan embereket bízott meg, akik eddigi életeik során is az emberiség segítői voltak. Aki ilyen személy, ezt telepatikus úton kapta és kapja ma is Krizanténtól és más e feladattal megbízott tanítótól, hozzájuk pedig a centrális tudatból érkezik. Ezt a tudást csak az emberiség érdekében lehet érvényesíteni! Csak a tökéletességre törekvő, szeretetre építő és gondolkodó számára válik világossá. A teljes megértés olyan ember privilégiuma, aki érdekek nélkül, az értelemre hagyatkozva keresi a helyes utat. Mivel nem tudtok teljesen kiszakadni a társadalmi közegből, a lelki szabadságkorlátozás fennáll, de a politikai és vallási hatalmaktól függetlenül már nagyon sok kis, igazságra törekvő szeretet csoport alakult és dolgozik. Vezetőik közül csak azok tudnak eredményt elérni, akik tudásukat az emberek érdekében hasznosítják.

A Föld anyagát tekintve a legkisebb anyagi részecskék azonosak, csak számuk, formájuk és kapcsolódásuk szerint térnek el egymástól. Az anyag szerkezete, formája isteni törvényszerűségek szerint alkotja az anyagi világokat, a mozgás pedig rezgések tömege, amelyek összekapcsolódva léteznek. Egy kiinduló rezgés irányít a törvények szerint, és a formai, tartalmi változások tapasztalatai is ebben a pontban összegződnek. A mozgás által létrejött energia egy központban gyűlik össze, és teremtő energiaként használható fel. Az Univerzumok évmilliárdokban mérhető léte és fejlődése óriási megtapasztalt tudást halmozott fel. Ehhez a tudáshoz kapcsolódó energia biztosítja a Világegyetemek fejlődését, bővülését. A Teremtő a kialakult rendszerek irányítását a magából kiválasztott lényekre, nagy Szellemekre bízta, akik az Ő részét képezik, csak Vele együtt léteznek, és az Ő tudását hordozzák magukban.

A földi létforma a Szeretet-energia termelés által szervesen kapcsolódik a teremtés folyamatába és fenntartásába. Az ember tehát alkotóelemei következtében magas szintű, ősi tudással rendelkezik. Földre érkezésekor az agyban benne van az Univerzumok minden tudása, vagyis az agy egy kis univerzum. Ha ezt a tudást nem használják, bezáródik, mert az ember nem tud határt szabni gondolatainak és érzéki vágyainak.

Jézus Krisztus a szeretet és békesség hírnökeként, csodás tetteivel bizonyságot szolgáltatott Isten létéről, minőségéről és hatalmáról. Életével és halálával is a Teremtő Atya felé vezető utat mutatta meg az embernek. Ma nem Egy Krisztus, de számtalan kiemelkedő nagy Szellem küldi üzeneteit a Földre, mert az emberiségnek meg kell maradnia, hogy megfeleljen az éltető, Szeretet-energiát szolgáltató feladatának. Első feladat az Önértékelés! Ha valaki tudja, hogy Isten léte milyen világokat átfogó, és amellett a földi valósághoz kapcsolódóan szinte emberi, akkor képes magát is jól értékelni. Istenhez való szorosabb kapcsolat elindít egy csodálatos úton, melyre önmagunkban nem lennénk képesek. Ha valaki ebben, vagy a következő életében, földi testben újjászületik, élettartamát a kozmikus viszonyok közt szokásos több száz éves időtartam fogja jellemezni. Ehhez lelketeket meg kell szabadítani minden terhétől és negatív hatásoktól, hogy megtisztulva tudja a testet irányítani. Ha a test és a lélek eredeti harmóniája, szerepe helyreáll, a lélek visszakapja az eredeti tudást, és az Univerzumok energiái és tudása is hozzáférhető lesz a számára. Ez az összekapcsolódás hatalmas lehetőség, mert a keletkezett tapasztalat bárhol, bármikor, azonnali felismerést és felhasználást tesz lehetővé. Lények fejlődésének ez a lehetősége nyitott utat a gyors fejlődésre szerte a Világegyetemekben. Az így létrejött magas tudású lények létében meghatározó a teljes összetartozás és Istenhez kapcsolódás, és mivel minden a szeretetre támaszkodik, ezért béke uralja ezeket a léttereket. Vissza kell illeszkednünk a Szeretet-energiák által a környező világok energia-körfogásába ahhoz, hogy azok nagyságát, működését, fejlettségét, tudását magunkénak tudhassuk. A koncentrált energia képes feladatok elvégzésére, beépül a testbe, és telepatikus üzenetek fogadására illetve továbbítására is használható.

Tévesek a feltevések, hogy bárhol a Világegyetemben vagy itt a Föld körül, bármilyen erőszakos cselekedetre készülne bárki! Ráébredhetünk, hogy a fejlődés feltétele a Teremtőhöz való kapcsolódás. Ezért minden magasabb szintű lény a tudását az Univerzumok érdekében használja fel. Tetteik irányítása Isten kezében összpontosul. A Mindenséget a szeretet tartja össze, ezért ellenséges tett részükről szükségtelen és elképzelhetetlen. A Teremtő szándékával összhangban ők is az ember megmentését illetve a másik dimenzióba való átkerülését segítik elő. A felemelkedett, átalakult emberiség által termelt Szeretet-energia a Világmindenség fenntartásának, további fejlődésének biztosítékaként fog szolgálni. A fejlődés az egyre finomabb anyag kialakulásának irányába hat. Az emberi lét hiánya olyan értékeket sodorna veszélybe, melyek a Teremtő létezését, Világegyetemek működését, fejlődését akadályoznák, ezért érthető az isteni beavatkozás a rend védelmében és a fenntartás, a fejlődés érdekében.

Ahogy az anyagi világ fontossága visszaszorul életünkből, úgy nyílik az elme, és ismeri fel az igaz dolgokat. Az új embernek Isten új célokat fogalmaz meg: a teremtő lét részeként viheti tovább a földi életet. Az újjászületés tehát a gondolkodás átformálása által szabadítja fel a lelket. A test minden szerve megújul, és olyan lesz, amilyennek teremtődött. Az élet ugyanabban a testben újra kezdődik, és mint tudjuk, ez az élet több száz évig tart. Ez a lélek eredeti feladatának visszaállítása! Cselekedjünk úgy másokért, hogy nekünk magunknak is jobb legyen! Ez tehát nem öncélú feladat. Minél több, a saját testében és lélekben újjászülető emberre van szükség ahhoz, hogy a Szeretetenergia-szolgáltatás helyrebillenjen. Egy ember eddigi életében elért tudása és a mostani élet jótettei együttesen képezik a dimenzióváltás lehetőségeinek szintjét. A fennmaradó emberiség csak Isten eredeti szándéka szerinti ember lehet. Ezért értsétek meg és cselekedjétek Isten természetét, a Szeretetet olyan fokon, hogy az Elfogadás és az Igazságosság feleslegessé váljon. Ez az emberi és szellemi szabadsághoz vezető út – ahol a tiszta szeretet szerinti gondolat és élet feleslegessé tesz minden törvényt – az isteni tudatosság és ismeretek helye, szintje és ideje. Ennek elérésében segít, ha tudjuk! Az emberi elmében soha nem keletkezhet űr. A gömb mindig teljesen ki van töltve. Részben erőszakkal-ellenállással, részben szeretettel. Nem ellenállni kell az érzékek kísértésének, hanem szeretettel pótolni. Ha elménkben űr keletkezne, azonnal beszippant valamit, és csak rajtunk áll, hogy az erőszak-ellenállás vagy szeretet. A szeretet egyesítő energiája képes minden hibát, gátlást, rosszat kiszorítani, és ha ez valakinél bekövetkezik, az már maga a harmónia, a harmónia pedig maga a tisztaság. A tisztaság pedig, mivel csak szeretet-energia lehet a hordozója, a spirituális valóság megdöbbentő ismereteinek feltétele. A földi spirituális valóságot megismerve pedig már a Világegyetemek bármely létező civilizációja testvéri összetartozás képét mutatja az emberiség felé.

Egyenletesebb fejlődés várható 2011-től, amikor már egyre több, egyre tisztább ember kapja meg majd ezeket az információkat, és ott is ilyenek ülnek, ahol eldöntik ezek sorsát és alkalmazását. A világűrből érkező jelek kutatása felesleges, mert azok a Föld körüli hálón fennakadnak, és feldolgozva kerülnek a szellemileg érett, tiszta emberek tudatába, tehát nem kell lefordítani a szöveget. Az pedig, hogy kik kapják meg ezeket az üzeneteket, csak rajtatok és szereteteteken alapul, tisztaságotokon múlik. Megfigyelhetjük, hogy a „rossz” emberek már most sem kapnak új tudást, csak a régieket kombinálják, hogy újnak látsszon, pedig nem az. Minden lehetőség bennünk van, elő kell csak hívnunk. Tisztán, őszintén, a jóra törekedve! Elménk telítődik szeretettel, és a többség szeretetének, jóságának lehetőségeiből választ, amikor a már engedelmes testet irányítja. Próbáljátok ki önmagatokat! Utat kell magunkban nyitni a fénynek, és akkor az elme csak a jó, illetve jobb lehetőségekből válogathat.

A fénnyé alakulás folyamata zajlik bennünk, ha elfogadjuk a Teremtő segítségét, megnyitjuk szívünket és elménket Isten, a Szeretet felé. Részévé válhatunk, magához emel és segít hétköznapi problémáink megoldásában. Bevilágítja életünk sötétebb zugait, és rádöbbenünk, hogy a rossz csak árnyék. Csak az egy irányból jövő fény okoz árnyékot. Ha valakire minden oldalról árad a fény, akkor ott árnyék nem keletkezik. Csak szeretet, fény és békesség, mely lassan átszövi, áttöri a fizikai test árnyas zugait, és ha befogadjuk, magunk is fénnyé változunk, mely már emberek útját, környezetét világítja meg, segítve ezzel a felemelkedésben. Isten maga a Szeretet! Ha őt nem csak hisszük-tudjuk, de érezzük is, akkor azt érezzük, amik vagyunk! Isten része! Te is szeretet és fény vagy! Ha ez az érzés uralkodik benned, Te már nagy tudású lélek-szellem vagy, annak minden tudásával, jóindulatú, igazságos hatalmával, és itt nem a hatalom, hanem a jóindulat és az igazságosság a lényeg. A szeretetben kiteljesedett isteni alkotóelem, vagyis az az ember, aki ezen az úton magasabb énjéhez, felsőbb tudatához már csatlakozott, kisebb-nagyobb csodák sorozatát éli meg. További fejlődése már hitén és a bizalmon alapszik. Lassan természetessé válnak számára a vele, illetve az általa megvalósuló események. Felelősséggel érzi tudása és tettei fontosságát, mint munkája, fejlődése gyümölcsét.


Földünk, mint szellemiség-élő-lény, ugyancsak a fejlődés útjára lépett. 2004-2011-ig a felkészülés, 2011-ben az elindulás Isten felé, az újjászületés lehetősége válik valóra minden arra érdemes ember számára. Együtt magasabb szintre emelkedünk. Ez magyarázza bolygók eltűnését, újak megjelenését Naprendszerünkben. Az emberek tömegesen fognak ráébredni isteni eredetükre. Ezek a változások bennünk mennek végbe, és rajtunk keresztül tud magasabb tudati szintre lépni a Föld is.

(Vissza az előző részhez: Háromsíkú gondolkodás - 3. rész)